Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Porvoon Puutyö Oy (y-tunnus 2345507-5)

Osoite: Yrittäjänkatu 9, 06150 Porvoo

Puh. 019 549 664

porvoonpuutyo@porvoonpuutyo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Selin Rakentajantie 4, 06450 Porvoo

Puh. 019 549 664

juha.selin@porvoonpuutyo.fi

3. Rekisterin nimi

Porvoon Puutyö Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyjen tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus, markkinointi ja viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus / alvtunnus, kohde / toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti. Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Porvoon Puutyö Oy:n sisällä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä, säännöksiä ja ohjeita.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

HetiL 29 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

12.Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

13. Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.